On the Titles of Balkan Aristocracy in the 7th – 9th Century.


Жеков, Живко (2003) On the Titles of Balkan Aristocracy in the 7th – 9th Century. ETUDES BALKANIQUES, Sofia: Institut d’Etudes balkaniques, 2003, № 4, рр. 84–98, ISSN 0324-1654, COBISS.BG-ID – 1119699172


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  6342
 Живко Жеков

2. Dzino, Danijel. Becoming Slav, Becoming Croat: Identity Transformations in Post-Roman and Early Medieval Dalmatia. Leiden-Boston: Brill, 2010, pp. 271, ISSN 1872-8103, на страница 259 авторът цитира студията Zhekov, Zh. On the Titles of Balkan Aristocracy in the 7th – 9th Century. – In: ÉTUDES BALKANIQUES, Sofia: Institut d’Etudes balkaniques, 2003, № 4, 84–98, ISSN 0324-1654.

1. Дзино, Даниел. „Становиться славянином“, “становиться хорватом“: новые направления в исследовании идентичностей позднеантичного и раннесредневекового Иллирика. – Studia Slavica et Balcanica Petropolitana, Санкт Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2008, № 2 (4), с. 37 – 58, ISSN 1995-848X, на страница, 52 авторът цитира страници 84–88 и 91–92 от студията Zhekov, Zh. On the Titles of Balkan Aristocracy in the 7th – 9th Century. – In: ÉTUDES BALKANIQUES, Sofia: Institut d’Etudes balkaniques, 2003, № 4, 84–98, ISSN 0324-1654.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/