Приносът на траките за победата на елините в гръко-персийските войни 490 – 449 г. пр. Хр.


Жеков, Живко (2011) Приносът на траките за победата на елините в гръко-персийските войни 490 – 449 г. пр. Хр. Сборник от Втората международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“. Велико Търново, 23–24 октомври 2009 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2011, т. ІІ, с. 45–54. ISSN 1314-4065


 траки, елини, перси, Мардоний, Маратон, Платея, Ксеркс.
  Статия
 
 Издадено
  6324
 Живко Жеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/