Повторението в музиката и токатата


Булева-Петрова, Марияна (2015) Повторението в музиката и токатата - Българско музикознание, 2015, 3, с. 25-41. Print ISSN: 0204–823X


 Обект на изследване е музикалният жанр токата, който най-динамично претворява повторността и същевременно дава възможност да се проследи осмислянето на музикалното време в различни епохи – от барока до съвременността.
  Студия
 повторение, вариантност, различие, токата, Панчо Владигеров, Васил Казанджиев, Жил Дельоз, сингуларна точка, модал- ност, остинато


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  6306
 Марияна Булева-Петрова

1. Врангова, Снежина. От песен към художествена форма в инструменталната музиката. София: Хайни, 2017, 326 с. ISBN 978-619-7029-47-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/