Дейтънското решение (1995) – окончателен договор или споразумение с продължение.


Йовевска, Мариана (2001) Дейтънското решение (1995) – окончателен договор или споразумение с продължение. България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от научната конференция в памет на доц. Христо Коларов ,30-31 октомври 1998 г.. Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново. 2001, с. 640-652. ISBN 954-524-280-9


 
  
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 
  6290
 Мариана Йовевска

1. 1.. в дисертационния труд на Катина Звезделинова за присъждане на образователната и научна степен "доктор" на тема "Разпадането на Югославия и Европейския съюз" , Великотърновски университет 2016 г., с. 13

2. 2. В дисертационния труд за присъждане на научна степен "доктор" на Георги Цанев Цачев, Конституиране на Босна и Херцеговина 1995-2005,, Великотърновски университет "Св. св. Кирил; и Методий" 2016 г., с. 18

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/