Теория и методика на изобразително изкуство (съавтор), София, Издателство Просвета, 2014, 276 стр., ISBN 978-954-01-3039-2; COBISS.BG-ID 1267020004


Легкоступ, Пламен (2014) Теория и методика на изобразително изкуство (съавтор), София, Издателство Просвета, 2014, 276 стр., ISBN 978-954-01-3039-2; COBISS.BG-ID 1267020004 Издателство Просвета, София


 С помощта на нашия учебник учителите могат да намират и използват конкретна стратегия на обучението, предполагаща творческо прилагане на учебната програма в зависимост от условията на природната и социално-културната среда. Учебното съдържание се преподава не само в контекста на отделните задачи, но и чрез създаване на проблемни ситуации, които дават още една възможност на педагога да изгради конкретен модел на учебен процес с различни варианти според използваните методи и подходи. Спецификата на теорията и методиката за обучение по изобразително изкуство, представена в книгата, се определя от реализацията на учебното съдържание в три сфери, условно разграничени от социално-психологическа гледна точка – дейност, общуване, самосъзнание. Общото между тях е процесът на разширяване на социалните връзки на децата със света. Методиката превръща тези връзки в иновационни механизми, които се реализират чрез учебното съдържание като знания, умения и отношения. Тяхното единство предполага и формирането на съответната компетентност – дейностна, комуникативна и социална, в рамките на учебното съдържание по изобразително изкуство. Книгата се състои от четири раздела – Теория на изкуството, История на изкуството (стилове в изкуството през вековете), Теория на изобразителната дейност, Методика на обучението по изобразителното изкуство. Тя е предназначена за учители по предучилищно образование и начален етап на образование, студенти от специалностите „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Начална училищна педагогика и чужд език“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Изобразително изкуство“, „Педагогика на масовата и художествената комуникация“ на висшите училища в България, както и за всички интересуващи се от теория, история и методика на изобразителното изкуство. Основава се на дългогодишния методически опит на авторите, на педагогическите традиции у нас и в чужбина и отговаря на съвременните научни изисквания за подготовка на квалифицирани преподавателски кадри.
  Учебник / Учебно помагало
 теория, методика, история, изобразително изкуство, предучилищна, начална училищна степен


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  6258
 Пламен Легкоступ

3. Николай Гюлчев (2018), Детето в предучилищна възраст и образователната дейност по изобразително изкуство, В. Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 244 с. 167, ISBN 978-619-208-176-8, COBISS.BG-ID 1289203684, цитат на 167 ц.

4. Белчева, В. (2018): Илюстрацията - позната и непозната в учебниците по немски език за деца през 80-те години на ХХ в. В: Сборник "Чуждоезиковото обучение между минало и настояще" // Foreign language teaching between past and present. Велико Търново: Ивис, цит. на с. 59. ISBN 978-619-205-107-5

1. Cветлана Хр. Живкова-Гоcтилова: УCВОЯВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ДЕКОРАТИВНИКОМПОЗИЦИИ ВЪЗ ОCНОВА ПОЗНАВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИ В ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕCИ ПРИ 9 – 10-ГОДИШНИ ДЕЦА; В: ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“, Т. ХXІ D, ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ; Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2017, цит. на с. 643-652, ISSN 1314 – 6769

2. Цвета Петрова, „Дигиталната графика в обучението по изобразително изкуство“, дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ Профeсионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по) изобразително изкуство, Научен ръководител: ПРОФ. БУЯН ФИЛЧЕВ, публична защита в катедра „Визуални изкуства“, ФНПП, СУ „Св. Климент Охридски“.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/