Музикалното пространство и време като идея за музикална тектоника


Булева-Петрова, Марияна (2014) Музикалното пространство и време като идея за музикална тектоника - В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, Т. 53, серия 6.3., с. 157-162. Print ISSN 1311-3321


 Представя се интегрална идея за музикална тектоника и исторически типове музикална тектоника, които обхващат типа времепространствена организация в музиката
  Доклад
 музикално време, музикално пространство, триизмерно музикално време, музикална тектоника


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  6257
 Марияна Булева-Петрова

1. Бечева, Росица. В света на електронната музика на Симо Лазаров. София: НБУ, 2017, 472 с. ISBN: 9786192330118. Страница 318.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/