80 години от рождението на Генчо Гайтанджиев (1935 – 2010)


Булева-Петрова, Марияна (2015) 80 години от рождението на Генчо Гайтанджиев (1935 – 2010) Българско музикознание, 2015, 1, с. 64-74. Print ISSN: 0204–823X


 Статията представя възгледите на Генчо Гайтанджиев за масово музикално възпитание като резултат на разбирането му за динамиката на музикалната култура, отстоявано в продължение на целия му научен и творчески път. Разглежда се и неговият принос за изследване на популярната музика. В опита да бъде обхваната личността на Генчо Гайтанджиев се поставя акцент на неговия стремеж към актуалност, комуникативност и толерантност към музикалните вкусове в системата на музикалното образование.
  Статия
 Генчо Гайтанджиев, музикално възпитание, учебници по музика, популярна музика, комуникативност, плурализъм на музикално об- разование.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  6251
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/