Резултати от различната методология на екзегеза спрямо Ис. 52:13–53:12.


Кънчева, Стефка (2009) Резултати от различната методология на екзегеза спрямо Ис. 52:13–53:12. Богословска мисъл 1/2009 (Традиция и съвременност в библеистиката), с. 37–59. ISSN 1310–7909.


 
  Студия
 


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  6218
 Стефка Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/