Българската основнонаучна традиция в постмодерната мисловност


Белогашев, Георги (2014) Българската основнонаучна традиция в постмодерната мисловност Философията в следпостмодерната ситуация – приложения и перспективи. Сб. от Международна конференция "20 години специалност философия във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и 145 годишнина на БАН", 20-21 май 2014 г., Ред. Петров. В.; Бузов. В.; Цацов. Д., В. Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 2014, с. 110 - 113, ISBN 978-954-524-990-7


 The article concerns the grounds today to look at the unique Bulgarian scientific tradition. The focus on one of the major philosophical systems in Bulgaria – Grundwisseschaft reveals its authenticity and the way in which it can be followed in our postmodern thinking.
  Статия
 national scientific tradition; identity; regional type of philosophy; thinking; Grundwisseschaft
 Издадено
  6204
 Георги Белогашев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/