Фразеологията на балканските езици. Проблеми и перспективи на съпоставителното изследване. Пловдив: Астарта, 2014, 418 с.


Петрова, Анастасия (2014) Фразеологията на балканските езици. Проблеми и перспективи на съпоставителното изследване. Пловдив: Астарта, 2014, 418 с. ISBN 978-954-350


 Монографията е теоретичен труд, насочен към проблемите на балканската съпоставителна фразеология. Той стъпва на богатите и задълбочени изводи, акумулирани в лингвистиките на балканските страни и в различни школи и направления на руската, западноевропейската и американската наука. Чрез вникване в дълбоката същност на тези идеи е направен опит за формулиране на основните принципи на когнитивно-културологичния подход, който значително се различава от традиционния маниер на описание и обяснение на фразеологизмите. Предложената теоретична платформа е резултат от желание за приобщаване към усилията на балканските лингвисти за създаване на условия за успешно съпоставително фразеологично изследване и открояване на универсалното и етнолингвокултурно специфичното в тях. Необходимостта от когнитивно-културологичен подход е продиктувана до голяма степен и от характера на съпоставяните езици - те принадлежат на етнолингвокултурната балканска общност и сходството (или различието) между тях, във вида, в който се е отразило във фразеологичната картина на света, трябва да се търси в начина на мислене и оценяване на реалните и идеални същности, предопределен до голяма степен от особеностите на социокултурните фактори. Теоретичното разминаване във фразеологичните изследвания на балканските езици има сериозни последици върху развитието на съвременната фразеология. Успешно цялостно съпоставително изследване на този етап е невъзможно, заради липса на единна терминология, липса на обща методология при събирането и обработването на материала, разминаване в подходите при интерпретирането на балканските единици и доказване на фразеологичните паралели, отсъствие на добър подход към културния компонент в семантиката на фразеологизмите, стара методология за лексикографско представяне на единиците, в която не е предвидено отразяването на всички семантични компоненти и на имплицитно присъстващите фонови знания и т.н. Проведеното теоретично изследване налага заключението, че работата върху балканската фразеология трябва да премине през следните стъпки: изработване на единна теоретична платформа, върху която да стъпят процесите по събирането, систематизирането и анализа на материала; изработване на тази основа на пълен електронен общобалкански фразеологичен корпус; необходимост от унификация вътре в националните лексикографски традиции, а след това и в общобалкански план чрез въвеждане на единство при отразяването на семантиката на единиците в националните речници, напр., описание на всички функционални семи, отразяване на стилистичната диференциация на единиците, прокарване на ясна граница между стилова и конотативна характеристика, последователно отразяване на оценъчния компонент на изразите и др.; съпоставително изследване на фразеологичните знаци от различни семантични полета по форма, значение и функции. Без решаването на тези въпроси е невъзможно постигане на окончателни изводи за степента на сходство или различие в балканските езици - всичко в тази насока би имало предварителен и хипотетичен характер. Общата характеристика на когнитивно-културологичния подход се определя от действието на три основни принципа, които са формулирали в следния вид: ˗ фокусиране върху когнитивната основа на междуезиковите сходства и различия; ˗ откриване на хармоничното допълване между синхронните и диахронните елементи във фразеологичната семантика, с фокусиране върху съвременното състояние на единиците; ˗ отчитане на синергетичното взаимодействие между езиковите и културните аспекти в семантиката.
  Монография
 съпоставителна фразеология, балканско езикознание, метафора, лингвокултурология, когнитивна лингвистика
 Издадено
  6200
 Анастасия Петрова

5. Гетова, М. Соматични фразеологични единици с компонент око в балканските езици. - В: Български и румънски – балкански отпечатък в славянското и романското наследство. Сборник в чест на 65-годишния юбилей на проф. д-р Василка Алексова. Състав., ред. Д. Младенова и др. София : Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски", 2018, 107-113. Цит. на с. 108. ISBN 978-619-7433-25-8, ISBN 978-619-7433-26-5 (pdf), COBISS.BG-ID - 1289445604

6. Гетова, М. Соматични фразеологични единици с компонент око в балканските езици. - В: Български и румънски – балкански отпечатък в славянското и романското наследство. Сборник в чест на 65-годишния юбилей на проф. д-р Василка Алексова. Състав., ред. Д. Младенова и др. София : Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски", 2018, 107-113. Цит. на с. 111, ISBN 978-619-7433-25-8, ISBN 978-619-7433-26-5 (pdf), COBISS.BG-ID - 1289445604

3. Авгинова-Николова, Е. Концептът "хляб" като фрагмент от езиковата картина на света. Лексико-семантичен и лингвокултурологичен аспект. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017. Цит. на с. 50. ISBN 978-619-00-0629-9, COBISS.BG-ID - 1283365348

4. Авгинова-Николова, Е. Концептът "хляб" като фрагмент от езиковата картина на света. Лексико-семантичен и лингвокултурологичен аспект. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017. Цит. на с. 9. ISBN 978-619-00-0629-9, COBISS.BG-ID - 1283365348

1. Nedkova, E. Bulgarian and Serbian gesture-related phraseological units specifics. - In: 55th Science Conference of Ruse University, Bulgaria. Ruse: Publishing House "Angel Kanchev", 2016, 3019-323. Цит. на с. 319. ISSN 1311-3321 (print), ISSN 2603-4123 (on-line)

2. Nedkova, E. Bulgarian and Serbian gesture-related phraseological units specifics. - In: 55th Science Conference of Ruse University, Bulgaria. Ruse: Publishing House "Angel Kanchev", 2016, 319-323. Цит. на с. 320. ISSN 1311-3321 (print), ISSN 2603-4123 (on-line)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/