Топонимията на Ямболско. Велико Търново: Астарта, 2013, 498 с. Авторство: Глава 2. Общ лингвистичен преглед на топонимията в Ямболско (с. 162-196); Глава 3. Речник на местните имена в Ямболско (с. 196-477). - ISBN 978-954-350-151-9, COBISS.BG-ID - 1253621732.


Петрова, Анастасия (2013) Топонимията на Ямболско. Велико Търново: Астарта, 2013, 498 с. Авторство: Глава 2. Общ лингвистичен преглед на топонимията в Ямболско (с. 162-196); Глава 3. Речник на местните имена в Ямболско (с. 196-477). - ISBN 978-954-350-151-9, COBISS.BG-ID - 1253621732.


 Монографичното изследване е съсредоточено върху голям ареал от Ямболско, който обхваща 60 села (Александрово, Асеново, Атолово, Богорово, Безмер, Болярско, Ботево, Бояджик, Веселиново, Видинци, Воденичане, Войника, Генерал Инзово, Гълъбинци, Джинот, Дражево, Завой, Зимница, Златари, Иречеково, Кабиле, Калчево, Каменец, Козарево, Коневец, Крумово, Кукорево, Кунево, Леярово, Лозенец, Люлин, Маленово, Маломир, Меден кладенец, Межда, Миладиновци, Могила, Недялско, Овчи кладенец, Окоп, Палаузово, Победа, Поляна, Правдино, Първенец, Роза, Савино, Саранско, Симеоново, Скалица, Сламино, Стара река, Тамарино, Тенево, Търнава, Хаджи Димитрово, Ханово, Чарган, Чарда и Челник) и два града (Ямбол и Стралджа) в северната и централната част на днешната Ямболска област и в общи линии съвпада с едноименната околия. Трудът е резултат от многогодишната събирателска дейност на специалисти от екипите на две институции - Регионалния исторически музей в Ямбол и Центъра по българска ономастика във ВТУ„Св. св. Кирил и Методий”. Анализирана и обобщена е събираната от няколко поколения изследвачи информация (общо фондът на изследването съдържа 5511единици), обработени са множество архивни документи (емлячни регистри, кадастрални карнети), военни и кадастрални карти от ХІХ и ХХ в., поселищни и родови изследвания, данните в Общинската служба по земеделие и гори в общините „Тунджа” и „Стралджа” и др., данните от поселищния архив и „Каталог на археологическите паметници в Ямболски окръг”, данните за демографското развитие на всички селища в областта, съобщения в пресата, разкази на местни хора, краеведски изследвания, всички известни ни топонимични проучвания от българското езиково землище и др. Данните на терен са събирани чрез осведомители, които са местни възрастни жители, служители в общините, кметствата, читалищата, работници и специалисти в ТКЗС (механизатори, овчари, агрономи), горски надзиратели и др. Важността и навременността на изследването може да се види в това, че в него са събрани и съхранени езикови данни, които са обречени на изчезване. Повечето от селата вече са опустели, голяма част от информаторите не са между живите, а с тях си е отишла и значителна част от историята на ямболския край. Ямболско е район, в който от древността съжителстват представители на различни етнокултурни общности - траки, елини, римляни и келти през Античността, готи, алани, хуни, сармати, прабългари и славяни през първите векове сл. Хр., печенеги, маджари, кумани през Средновековието, селджукски турци след първата четвърт на ХІV в., юруци, татари и др. Етнокултурното многообразие е довело до значителна пъстрота на езиковата картина на Ямболска околия. В нея се наблюдава смесица и от говори на различни етнографски групи от българско население. Проучванията показват, че към средата на ХХ в. се настъпва постепенно изживяване на вътрешните различия между тях. Днес само отделни елементи в говора, обредната система и фрагменти от топонимията напомнят за родните им места. Целта на този труд е да допълни топонимичната карта на българската езикова територия и да бъде използван като основа за нови изследвания на Ямболския край.
  Монография
 топонимия


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  6199
 Анастасия Петрова

1. Илиев, И., Хенцелман, М. Лексикални особености на говора в село Маломирово, Елховско. - ДЗЯЛО Е-списание в областта на хуманитаристиката Х - ХХ в., 2015, год. IIІ, бр. 6. Цит. на с. 1. ISSN 1314-9067(оnline)

2. Илиев, И., Хенцелман, М. Лексикални особености на говора в село Маломирово, Елховско. - ДЗЯЛО Е-списание в областта на хуманитаристиката Х - ХХ в., 2015, год. IIІ, бр. 6. Цит. на с. 5. ISSN 1314-9067(оnline)

3. Илиев, И., Хенцелман, М. Лексикални особености на говора в село Маломирово, Елховско. - ДЗЯЛО Е-списание в областта на хуманитаристиката Х - ХХ в., 2015, год. IIІ, бр. 6. Цит. на с. 8. ISSN 1314-9067(оnline)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/