Езиковата метафора и балканската картина на света. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2003, 347 с. - ISBN 954-524-366-X, COBISS.BG-ID 1264984292.


Петрова, Анастасия (2003) Езиковата метафора и балканската картина на света. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2003, 347 с. - ISBN 954-524-366-X, COBISS.BG-ID 1264984292.


 Монографията е опит през призмата на последните идеи за същността на метафората като когнитивно-типологичен факт да се потърси неповторимостта на балканската езикова картина на света в нейния отрязък, свързан с отрицателните емоции. Богатият корпус от балкански езикови метафори е разгледан на широк културен фон с помощта на комплексен подход, който предвижда привличане на информация както от областта на същинското метафорично изразяване, така и от областта на допълнителните знания, образи и асоциации в речта. Изследването е предназначено за специалисти по балканско и общо езикознание, българисти и слависти, както и за всички, които имат интерес към проблемите на балканистиката.
  Монография
 езикова картина на света, емоции, метафора


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  6197
 Анастасия Петрова

54. B. Emiliyanova, S. Mihăilescu. UNIUNEA LINGVISTICĂ BALCANICĂ. LIMBILE BULGARĂ ȘI ROMÂNĂ ÎN CONTEXT BALCANIC. Frontiere si contacte. Fenomene locale regionale si globale. Coord. Carmen Darabus, Elena-Camelia Zabava. Craiova: Editura Aius, 2020, pp. 43-58. ISBN 978-606-562-851-9. Цит. на с. 49

55. B. Emiliyanova, S. Mihăilescu. UNIUNEA LINGVISTICĂ BALCANICĂ. LIMBILE BULGARĂ ȘI ROMÂNĂ ÎN CONTEXT BALCANIC. Frontiere si contacte. Fenomene locale regionale si globale. Coord. Carmen Darabus, Elena-Camelia Zabava. Craiova: Editura Aius, 2020, pp. 43-58. ISBN 978-606-562-851-9. Цит. на с. 53

53. Кирилова, Й. Онтологические метафоры, концептуализирующие понятие "душа" как ценность в болгарских паремиах (в сопоставлении с понятиями "ум" и "сердце") - В сборнике: Взгляд на славянскую аксиологию. Отв. ред. И. А. Седакова. Москва: Институт славяноведения РАН, 2019. С. 196-212. Цит. на с. 196 [Инд./Реф. в: РИНЦ]

51. Гетова, М. Соматични фразеологични единици с компонент око в балканските езици. - В: Български и румънски – балкански отпечатък в славянското и романското наследство. Сборник в чест на 65-годишния юбилей на проф. д-р Василка Алексова. Състав., ред. Д. Младенова и др. София : Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски", 2018, 107-114. Цит. на с. 109. ISBN 978-619-7433-25-8, ISBN 978-619-7433-26-5 (pdf), COBISS.BG-ID - 1289445604

52. Кирилова, Й. Онтологични метафори, концептуализиращи душата като ценност в българските паремии (в съпоставка с концептите ум и сърце). - Български език, 2018, 65, кн. 4, 116-132. Цит, на с. 116. ISSN 0005-4283 (Print), ISSN 2603-3372 (Online). [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]

50. Авгинова-Николова, Е. Концептът "хляб" като фрагмент от езиковата картина на света. Лексико-семантичен и лингвокултурологичен аспект. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017. Цит. на с. 191. ISBN 978-619-00-0629-9, COBISS.BG-ID - 1283365348

46. Асенова, П., Дукова, У. "Ipse ego". Moyens linguistiques de son expression balkanique. - В: Избрани статии по балканско езикознание. София, 2016. Цит. на с. 385. ISBN - 978-954-8465-96-0, COBISS.BG-ID - 1279549412

47. Витанова, М., Китанова, М., Кирилова, Й., Лазарова, А., Мичева-Пейчева, К., Николова, Н., Панчев, И. Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г. - Дзяло е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х - ХХI век, 2016, год. IV, бр. 8. Цит. на с. 55.

48. Добрева, А. Cognitive aspect in the description of basic emotion concepts in English and Bulgarian.Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор“ по научна специалност „Германски езици“ (Съвременен английски език), 2016. Цит. на с. 11.

49. Калдиева-Захариева, Ст. За скритото и неприкритото от мрака на човешката същност. - В: Лексикографията в началото на ХХI в. 2016. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология (София, 15 – 16 октомври 2015 г.). Съставители Д. Благоева, С. Колковска. Издателство на БАН „Проф. М. Дринов“. ISBN 978-954-322-875-1. Цит. на с. 318

41. Μάρκου Χ., Μουστάκη, А., Σβετσίνσκαγια, I. Eλληνικά και γαλλικά, φορείς αλληλοκατανόησης των γλωσσών της σλαβικής οικογένειας (βουλγαρικά, ρωσικά). Καβάλα: Εκδόσεις Σαϊτα, 2015, Цит. на σ. 23. ISBN 978-618-5147-38-9.

42. Димитрова, И. Българската картина на света в обучението по български език като чужд. Дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор“. Велико Търново, 2015. Цит. на с. 44.

43. Димитрова, И. Българската картина на света в обучението по български език като чужд. Дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор“. Велико Търново, 2015. Цит. на с. 48.

44. Димитрова, И. Българската картина на света в обучението по български език като чужд. Дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор“. Велико Търново, 2015. Цит. на с. 50.

45. Димитрова, И. Българската картина на света в обучението по български език като чужд. Дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор“. Велико Търново, 2015. Цит. на с. 74.

36. Michow, E. Studia nad frazeologią somatyczną języka polskiego i bułgarskiego. Kielce: Global Translator CUiT, 2013. Цит. на с. 9. ISBN 978-83-937763-0-6

37. Michow, E. Studia nad frazeologią somatyczną języka polskiego i bułgarskiego. Kielce: Global Translator CUiT, 2013. Цит. на с. 29. ISBN 978-83-937763-0-6

38. Калдиева-Захариева, Ст. Българска фразеология. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов”, 2013, т. 2. Цит. на с. 235. ISBN 978-954-322-699-3, COBISS.BG-ID - 1265691108

39. Крумова-Цветкова, Л., Благоева, Д., Колковска, С., Пернишка, Е., Божилова, М. Българска лексикология и фразеология. Т. 1 (Българска лексикология). София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов". 2013. Цит. на с. 590. ISBN 978-954-322-702-0, COBISS.BG-ID - 1265853668

40. Стоянова, Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2013. Цит. на с. 263. ISBN - 978-954-577-663-2, COBISS.BG-ID - 1254294756

31. Applied Psycholinguistics. Positive effects and ethical perspectives. Volume II: Positive effects and ethical perspectives, Том 2. Edit. Giuseppe Mininni, Amelia Manuti. FrancoAngeli, цит. на с. 96. ISBN 8856874326, 9788856874327

32. Applied Psycholinguistics. Positive effects and ethical perspectives. Volume II: Positive effects and ethical perspectives, Том 2. Edit. Giuseppe Mininni, Amelia Manuti. Milano: FrancoAngeli. 2012. ISBN 8856874326, 9788856874327. Цит. на с. 96

33. Братанова, Б. Между изтока и запада – национални стереотипи в българската фразеология -

34. Вътова, М. Представи за пространство, време и движение в българския език. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2012, Цит. на с. 15. ISBN - 978-954-524-872-6, COBISS.BG-ID - 1248728292

35. Марку, Хр. Метафоричните преображения на ‘сладкото’ в български и гръцки език. - В: Юбилейна национална научна конференция с международно участие „Традиции, посоки, предизвикателства“, Смолян, 19-21.10.2012. Смолян: ПУ „Паисий Хилендарски“, 2013, 24-32. Цит на с. 31. ISBN 978-954-8767-41-5, COBISS.BG-ID - 1255917028

25. Атанасова-Трифонова, М. Метафоризация, телесност на познанието за емоции в перспективата на развитие. - Българско списание по психология, 2011, бр. 3-4, 245-249. Цит. на с. 246. ISSN - 0861-7813 (print), COBISS.BG-ID - 1119623652

26. Атанасова-Трифонова, М. Метафоризация, телесност на познанието за емоции в перспективата на развитие. - Българско списание по психология, 2011, бр. 3-4, 245-249. Цит. на с. 247. ISSN - 0861-7813 (print), COBISS.BG-ID - 1119623652

27. Левунлиева, М. Понятийното пространство вода/течности като източник на онтологични метафори в българския и английския език. Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор”, 2011. Цит. на с. 16.

28. Марку, Хр. Фразеологични единици с компонент „око-очи” в български и новогръцки език – опит за съпоставителен анализ. – В: Балканите - език, история, култура. Велико Търново: ИВИС, 2011, 406-416. Цит. на с. 408. ISSN 2535-1346 (Online), ISSN 1314-4065 (Print), COBISS.BG-ID - 1239059172

29. Марку, Хр. Фразеологични единици с компонент „око-очи” в български и новогръцки език – опит за съпоставителен анализ. – В: Балканите - език, история, култура. Велико Търново: ИВИС, 2011, 406-416. Цит. на с. 410. ISSN 2535-1346 (Online), ISSN 1314-4065 (Print), COBISS.BG-ID - 1239059172

30. Цонева, Л. Болгарская политическая метафора и национальная ментальность. - Славистика. Белград: Славистическое общество Сербии. 2011, vып. 15, 246-257. Цит. на с. 247. ISSN 1450–5061 (print)

12. Μαρκου, Η. Η “καρδιά” στη γλωσσική αντίληψη των Ελλήνων και των Βουλγάρων. - In: Ευπλοια. Εόρτιος τόμος για την δεκαετηρίδα του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών. Θες/νικη: Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 2010, 141-154. Цит. на σ. 141. ISBN 978-960-467-187-8

13. Μαρκου, Η. Η “καρδιά” στη γλωσσική αντίληψη των Ελλήνων και των Βουλγάρων. - In: Ευπλοια. Εόρτιος τόμος για την δεκαετηρίδα του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών. Θες/νικη: Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 2010, 141-154. Цит. на σ. 142. ISBN 978-960-467-187-8

14. Μαρκου, Η. Η “καρδιά” στη γλωσσική αντίληψη των Ελλήνων και των Βουλγάρων. - In: Ευπλοια. Εόρτιος τόμος για την δεκαετηρίδα του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών. Θες/νικη: Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 2010, 141-154. Цит. на σ. 143. ISBN 978-960-467-187-8

15. Μαρκου, Η. Η “καρδιά” στη γλωσσική αντίληψη των Ελλήνων και των Βουλγάρων. - In: Ευπλοια. Εόρτιος τόμος για την δεκαετηρίδα του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών. Θες/νικη: Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 2010, 141-154. Цит. на σ. 144. ISBN 978-960-467-187-8

16. Μαρκου, Η. Η “καρδιά” στη γλωσσική αντίληψη των Ελλήνων και των Βουλγάρων. - In: Ευπλοια. Εόρτιος τόμος για την δεκαετηρίδα του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών. Θες/νικη: Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 2010, 141-154. Цит. на σ. 146. ISBN 978-960-467-187-8

17. Μαρκου, Η. Η “καρδιά” στη γλωσσική αντίληψη των Ελλήνων και των Βουλγάρων. - In: Ευπλοια. Εόρτιος τόμος για την δεκαετηρίδα του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών. Θες/νικη: Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 2010, 141-154. Цит. на σ. 149. ISBN 978-960-467-187-8

18. Μαρκου, Η. Η “καρδιά” στη γλωσσική αντίληψη των Ελλήνων και των Βουλγάρων. - In: Ευπλοια. Εόρτιος τόμος για την δεκαετηρίδα του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών. Θες/νικη: Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 2010,141-154. Цит. на σ. 147. ISBN 978-960-467-187-8

19. Μαρκου, Η. Η “καρδιά” στη γλωσσική αντίληψη των Ελλήνων και των Βουλγάρων. - In: Ευπλοια. Εόρτιος τόμος για την δεκαετηρίδα του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών. Θες/νικη: Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 2010141-154. Цит. на σ. 150. ISBN 978-960-467-187-8

20. Марку, Хр. Метафорическое переосмысление слова глаз во фразеологиии – русско-балканские лингвокультурные параллели. - В: Русский язык и культура в зеркале перевода». Материалы II международной научно-практической конференции 28-30 апреля 2010 г. Москва: Изд. Высшая школа перевода МГУ, 2010, 337-345. Цит. на с. 337. ISBN 978-5-87449-085-0

21. Стефанова. М. О переносных значениях двух групп слов в балканских этнокультурах. - В: Сборник научных статей. IV чтения, посвященные 70-летию со дня рождения проф. В.А. Карпова. Минск, 19-20 марта 2010 г. Ч. 2. Ред. А.И. Головня и др. Минск: РИВШ, 2010, ч. 2, 174-178. Цит. на с. 176. ISBN 978-985-500-376-6

22. Стефанова. М. О переносных значениях двух групп слов в балканских этнокультурах. - В: Сборник научных статей. IV чтения, посвященные 70-летию со дня рождения проф. В.А. Карпова. Минск, 19-20 марта 2010 г. Ч. 2. Ред. А.И. Головня и др. Минск: РИВШ, 2010, ч. 2,174-178. Цит. на с. 175. ISBN 978-985-500-376-6

23. Цонева, Л. Болгарская политическая метафора в начале ХХІ века. В: Славянские языки: единицы, категории, ценностные константы. Сборник научных статей. К 30-летию Вол. ГУ. Волгоград: Издательство ВолГУ, 2010, 387-400. Цит. на с. 400.

24. Цонева, Л. Болгарские выборы на фоне глобального кризиса. - Политическая лингвистика, 2010, № 34, 61-69. Цит. на с. 66. ISSN 1999-2629 (print).

11. Петрова, К. Когнитивни модели в названията за ‘луд човек’ в българския и руския език. - В: Преходи и граници. Сборник доклади от ХV годишна научна конференция на Факултета по славянски филологии на Софийския университет «Св. Климент Охридски», София,18 - 19 май 2009 г., Съст. П. Карагьозов и др. София: УИ «Св. Климент Охридски», 2009, 424-436. Цит. на с. 436. ISBN - 978-954-07-2997-8; 978-954-92077-2-9 COBISS.BG-ID - 1233411300

9. Мишина, Л. Вербализация концепта "мученичество" в старославянских рукописях X-XI вв. и древнерусских памятниках XI-XIV вв.: сопоставительный анализ. Научная библиотека диссертаций и авторефератов DisserCat - http://www.dissercat.com/content/verbalizatsiya-kontsepta-muchenichestvo-v-staroslavyanskikh-rukopisyakh-x-xi-vv-i-drevneruss#ixzz30lWeQ4su

10. Цонева, Л. Българската кулинарна метафора като средство за концептуално осмисляне на света. - ВIСНИК Луганьского нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, № 13 (152), Липень, Луганськ, 2008, 209-215. Цит. на с. 215. ISSN 2227-2844 (print).

5. Атанасова-Трифонова, М. Понятийната система за емоции в теоретическите модели и в съвременните методологически подходи. - Българско списание по психология, 2008, бр. 1-4, 3-11. Цит. на с. 8. ISSN 0861–7813 (print), COBISS.BG-ID - 1119623652.

6. Кривощапова, Ю. Русская энтомологическая лексика в этнолингвистическом освещении. Диссертация кандидата филологических наук. Екатеринбург, 2007. Цит. на с. 252.

7. Цонева, Л. Баницата като метафора (Кулинарната метафора в българската публицистика). - Проглас, 2007, кн.1, 156-165. Цит. на с. 164, ISSN 2367-8585 (Online), ISSN 0861-7902 (Print)

8. Цонева, Л. Метафоричната картина на света в българската публицистика. - ВІСНИК Луганьского нацiонального педагогiчного унiверситету iменi Тараса Шевченка, 2007, № 11 (128), 84 -92. Цит. на с. 92. ISSN 2227-2844 (print)

3. Асенова, П., Дукова, У. "Ipse ego". Moyens linguistiques de son expression balkanique. - Балканско езикознание, 2005, XLIV, № 1-2, 29-37. Цит. на с. 34. ISSN - 0324-1653 (print), COBISS.BG-ID - 1119616484

4. Асенова, П., Дукова, У. "Ipse ego". Moyens linguistiques de son expression balkanique. - Балканско езикознание, 2005, XLIV, № 1-2, 29-37. Цит. на с. 35. ISSN - 0324-1653 (print), COBISS.BG-ID - 1119616484

1. Бейлери,Р. рецензия) Петрова, А. Езиковата метафора и балканската картина на света. Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2003. с. 347. - Съпоставително езикознание, 2004, № 3, с. 153 - 154. ISSN 0204-8701 (print), COBISS.BG-ID – 1119680484

2. Стефанова, М. (рецензия). Ан. Петрова. Езиковата метафора и балканската картина на света, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2003. - Slavica, XXXІ, 2004. с. 331-335. ISSN 0583-5356 (Print).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/