Езиковата метафора и балканската картина на света - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2003, 347 с.


Петрова, Анастасия (2003) Езиковата метафора и балканската картина на света - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2003, 347 с. ISBN 954-524-366-X, COBISS.BG-ID 1264984292


 Монографията е опит през призмата на последните идеи за същността на метафората като когнитивно-типологичен факт да се потърси неповторимостта на балканската езикова картина на света в нейния отрязък, свързан с отрицателните емоции. Богатият корпус от балкански езикови метафори е разгледан на широк културен фон с помощта на комплексен подход, който предвижда привличане на информация както от областта на същинското метафорично изразяване, така и от областта на допълнителните знания, образи и асоциации в речта. Изследването е предназначено за специалисти по балканско и общо езикознание, българисти и слависти, както и за всички, които имат интерес към проблемите на балканистиката.
  Монография
 езикова картина на света, емоции, метафора
 Издадено
  6197
 Анастасия Петрова

49. Гетова, М. Маргарита Гетова. Соматични фразеологични единици с компонент око в балканските езици. // Български и румънски – балкански отпечатък в славянското и романското наследство. Сборник в чест на 65-годишния юбилей на проф. д-р Василка Алексова – София: УИ ‚ Св. Климент Охридски“, 2018, с. 109

50. Кирилова, Й. Онтологични метафори, концептуализиращи душата като ценност в българските паремии (в съпоставка с концептите ум и сърце) // Български език, 2018, 65, 4, с. 116 - pISSN: 0005-4283, eISSN: 2603-3372

48. Авгинова-Николова, Е. Концептът "хляб" като фрагмент от езиковата картина на света. Лексико-семантичен и лингвокултурологичен аспект. - Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2017, с. 191, ISBN 978-619-00-0629-9

45. Асенова, П., Дукова, У. "Ipse ego". Moyens linguistiques de son expression balkanique. // Избрани статии по балканско езикознание. София, 2016, с. 385, ISBN 978-954-8465-96-0

46. Библиография по етнолингвистика // Eлектронно списание "Дзяло", бр. 8, декември 2016 г. - http://www.abcdar.com/magazine/VIII/Bulgarian_Ethnolinguistics_1314-9067_VIII.pdf ISSN 1314-9067

47. Добрева, А. Cognitive aspect in the description of basic emotion concepts in English and Bulgarian (Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор“ по научна специалност „Германски езици“ (Съвременен английски език), 2016, 11.

40. Μάρκου Χ., A. Μουστάκη, I. Σβετσίνσκαγια. Eλληνικά και γαλλικά, φορείς αλληλοκατανόησης των γλωσσών της σλαβικής οικογένειας (βουλγαρικά, ρωσικά). Καβάλα: Εκδόσεις Σαϊτα. 2015, σ. 23

41. Димитрова, И. Българската картина на света в обучението по български език като чужд. Дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор“ - Велико Търново, 2015, с. 44

42. Димитрова, И. Българската картина на света в обучението по български език като чужд. Дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор“ - Велико Търново, 2015, с. 48.

43. Димитрова, И. Българската картина на света в обучението по български език като чужд. Дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор“ - Велико Търново, 2015, с. 50.

44. Димитрова, И. Българската картина на света в обучението по български език като чужд. Дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор“. Велико Търново, 2015, с. 74.

35. Michow, E. Studia nad frazeologią somatyczną języka polskiego i bułgarskiego - Kielce: Global Translator CUiT, 2013, с. 9. ISBN 978-83-937763-0-6

36. Michow, E. Studia nad frazeologią somatyczną języka polskiego i bułgarskiego - Kielce: Global Translator CUiT, 2013, с. 29. ISBN 978-83-937763-0-6

37. Калдиева-Захариева, Ст. Българска фразеология - София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2013, с. 235. ISBN 9789543227020

38. Крумова-Цветкова, Л., Благоева, Д., Колковска, С., Пернишка, Е., Божилова, М. Българска лексикология и фразеология. Т. 1 (Българска лексикология) - София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов". 2013, с. 590. ISBN 978-954-322-702-0

39. Стоянова, Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации - Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2013, с. 263, ISBN 978-954-577-663-2

32. Братанова, Б. Между изтока и запада – национални стереотипи в българската фразеология - http://www.uni-vt.bg/pages/6305/uplft/dok-bash-6.1.pdf.

33. Вътова, М. Представи за пространство, време и движение в българския език. Велико Търново, 2012, с. 15, ISBN 9789545248726

34. Марку, Х. Метафоричните преображения на 'сладкото' в български и гръцки език // Юбилейна национална научна конференция с международно участие „Традиции, посоки, предизвикателства", Смолян 19 – 21 октомври 2012 г. - Смолян: Издателство ПУ „Паисий Хилендарски“, 2012, с. 31, ISBN 978-954-8767-41-5

26. Атанасова-Трифонова, М. Метафоризация, телесност на познанието за емоции в перспективата на развитие // Сборник научни доклади. VI национален конгрес по психология // Българско списание по психология - https://psychological.files.wordpress.com/2011/11/sbornik-papers.pdf 2011, бр. 3-4, с. 246, ISSN 0861-7813

27. Атанасова-Трифонова, М. Метафоризация, телесност на познанието за емоции в перспективата на развитие // Сборник научни доклади. VI национален конгрес по психология // Българско списание по психология - https://psychological.files.wordpress.com/2011/11/sbornik-papers.pdf, 2011, бр. 3-4, с. 247, ISSN 0861-7813

28. Левунлиева, М. Понятийното пространство вода/течности като източник на онтологични метафори в българския и английския език. Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор”, 2011, с. 16.

29. Марку, Хр. Фразеологични единици с компонент „око-очи” в български и новогръцки език – опит за съпоставителен анализ // Балканите - език, история, култура II - Велико Търново: Издателство "ИВИС", 2011, с. 408, ISSN 1314-4065.

30. Марку, Хр. Фразеологични единици с компонент „око-очи” в български и новогръцки език – опит за съпоставителен анализ // Балканите - език, история, култура II - Велико Търново: Издателство "ИВИС", 2011, с. 410, ISSN 1314-4065.

31. Цонева, Л. Болгарская политическая метафора и национальная ментальность // Славистика, Выпуст 15, 2011, с. 247 - Белград: Славистическое общество Сербии Белград, ISSN 1450–5061

13. Μαρκου, Η. Η “καρδιά” στη γλωσσική αντίληψη των Ελλήνων και των Βουλγάρων // Ευπλοια. Εόρτιος τόμος για την δεκαετηρίδα του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών. - Θες/νικη: Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 2010, σ. 141, ISBN 978-960-467-187-8

14. Μαρκου, Η. Η “καρδιά” στη γλωσσική αντίληψη των Ελλήνων και των Βουλγάρων // Ευπλοια. Εόρτιος τόμος για την δεκαετηρίδα του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών. - Θες/νικη: Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 2010, σ. 142, ISBN 978-960-467-187-8

15. Μαρκου, Η. Η “καρδιά” στη γλωσσική αντίληψη των Ελλήνων και των Βουλγάρων // Ευπλοια. Εόρτιος τόμος για την δεκαετηρίδα του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών. - Θες/νικη: Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 2010, σ. 143, ISBN 978-960-467-187-8

16. Μαρκου, Η. Η “καρδιά” στη γλωσσική αντίληψη των Ελλήνων και των Βουλγάρων // Ευπλοια. Εόρτιος τόμος για την δεκαετηρίδα του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών. - Θες/νικη: Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 2010, σ. 144, ISBN 978-960-467-187-8

17. Μαρκου, Η. Η “καρδιά” στη γλωσσική αντίληψη των Ελλήνων και των Βουλγάρων // Ευπλοια. Εόρτιος τόμος για την δεκαετηρίδα του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών. - Θες/νικη: Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 2010, σ. 146, ISBN 978-960-467-187-8

18. Μαρκου, Η. Η “καρδιά” στη γλωσσική αντίληψη των Ελλήνων και των Βουλγάρων // Ευπλοια. Εόρτιος τόμος για την δεκαετηρίδα του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών. - Θες/νικη: Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 2010, σ. 147, ISBN 978-960-467-187-8

19. Μαρκου, Η. Η “καρδιά” στη γλωσσική αντίληψη των Ελλήνων και των Βουλγάρων // Ευπλοια. Εόρτιος τόμος για την δεκαετηρίδα του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών. - Θες/νικη: Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 2010, σ. 149, ISBN 978-960-467-187-8

20. Μαρκου, Η. Η “καρδιά” στη γλωσσική αντίληψη των Ελλήνων και των Βουλγάρων // Ευπλοια. Εόρτιος τόμος για την δεκαετηρίδα του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών. - Θες/νικη: Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 2010, σ. 150, ISBN 978-960-467-187-8

21. Марку, Хр. Метафорическое переосмысление слова глаз во фразеологиии – русско-балканские лингвокультурные параллели. // Русский язык и культура в зеркале перевода», Материалы II международной научно-практической конференции 28-30 апреля 2010 г. - Москва: Изд. Высшая школа перевода МГУ, 2010, с. 337, ISBN 978-5-87449-085-0

22. Стефанова. М. О переносных значениях двух групп слов в балканских этнокультурах // Мир языков: ракурс и перспектива. 2010, с. 2 – Электронная библиотека БГУ Філалагічны факультэт - http://elib.bsu.by/handle/123456789/21409, ISSN 2519-4437 (online)

23. Стефанова. М. О переносных значениях двух групп слов в балканских этнокультурах // Мир языков: ракурс и перспектива. 2010, с. 4 – Электронная библиотека БГУ Філалагічны факультэт - http://elib.bsu.by/handle/123456789/21409, ISSN 2519-4437 (online)

24. Цонева, Л. Болгарская политическая метафора в начале ХХІ века // Славянские языки: единицы, категории, ценностные константы. Сборник научных статей. К 30-летию Вол. ГУ. Волгоград: Издательство ВолГУ, 2010, с. 400.

25. Цонева, Л. Болгарские выборы на фоне глобального кризиса // Политическая лингвистика, 2010, № 34, с. 66 - Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, ISSN 1999-2629

11. Петрова, К. Когнитивни модели в названията за ‘луд човек’ в българския и руския език. // Преходи и граници. Transitions and Borders, Сборник доклади от ХV годишна научна конференция на Факултета по славянски филологии на Софийския университет «Св. Климент Охридски» (18 - 19 май 2009 г.), Съст.: П. Карагьозов, Ю. Стоянова, София, 2009, УИ «Св. Климент Охридски», с. 436. ISBN 978-954-07-2997-8. / ISBN 978-954-92077-2-9

12. Петрова, К. Когнитивни модели в названията за ‘луд човек’ в българския и руския език. // Преходи и граници. Transitions and Borders, Сборник доклади от ХV годишна научна конференция на Факултета по славянски филологии на Софийския университет «Св. Климент Охридски» (18 - 19 май 2009 г.), Съст.: П. Карагьозов, Ю. Стоянова, София, 2009, УИ «Св. Климент Охридски», с. 436. ISBN 978-954-07- 2997-8. / ISBN 978-954-92077-2-9.

9. Мишина, Л. Вербализация концепта "мученичество" в старославянских рукописях X-XI вв. и древнерусских памятниках XI-XIV вв.: сопоставительный анализ // Научная библиотека диссертаций и авторефератов DisserCat - http://www.dissercat.com/content/verbalizatsiya-kontsepta-muchenichestvo-v-staroslavyanskikh-rukopisyakh-x-xi-vv-i-drevneruss#ixzz30lWeQ4su

10. Цонева, Л. Българската кулинарна метафора като средство за концептуално осмисляне на света // ВIСНИК Луганьского нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, № 13 (152), Липень, Луганськ, 2008, с. 215. ISSN 2227-2844

5. Атанасова-Трифонова, М. Понятийната система за емоции в теоретическите модели и в съвременните методологически подходи // Българското списание по психология, 2007, 3, с. 8, ISSN 0861–7813 - https://bjop.files.wordpress.com/2008/11/psihologia_sbornik-11.pdf

6. Кривощапова, Ю. Русская энтомологическая лексика в этнолингвистическом освещении: диссертация кандидата филологических наук. Екатеринбург, 2007, с. 252

7. Цонева, Л. Баницата като метафора (Кулинарната метафора в българската публицистика) // Проглас, 2007, кн.1, с. 164, ISSN 2367-8585 (Online), ISSN 0861-7902 (Print)

8. Цонева, Л. Метафоричната картина на света в българската публицистика // ВІСНИК Луганьского нацiонального педагогiчного унiверситету iменi Тараса Шевченка, 2007, № 11 (128), с. 92, Червень, Луганськ, ISSN 2227-2844

3. Asenova, P., Dukova, U. „Ipse ego“. Moyens linguistiques de son expression balkanique // Linguistique baalkanique, 2005 (XLIV), 1-2, р. 35. ISSN 0324-1653

4. Асенова, П., Дукова, У. "Ipse ego". Moyens linguistiques de son expression balkanique. // Балканско езикознание / Linguistique balkanique, 2005, XLIV, № 1-2, с. 34ISSN: 0324-1653.

1. Бейлери,Р. Петрова, А. Езиковата метафора и балканската картина на света. Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003. с. 347 -// Съпоставително езикознание, 2004, № 3, с. 153 - 154 (рецензия).

2. Стефанова, М. (рецензия). Ан. Петрова. Езиковата метафора и балканската картина на света, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2003 // Slavica XXXІ, Debrecen, 2004. с. 331-335. ISSN 0583-5356

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/