Инвариативни методи и техники за вземане на решение и критическо мислене. .– Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2014, № 2, с. 197-217, ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1274097124


Кръстева, Антония (2014) Инвариативни методи и техники за вземане на решение и критическо мислене. .– Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2014, № 2, с. 197-217, ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1274097124 сп. Педагогически алманах, № 1, с. 197-217


 В студията са описани инвариативни методи и техники за критическо мислене.
  Студия
 методи, критическо мислене
 Издадено
  6148
 Антония Кръстева

1. Кръстев, Александър. Несъзнателно мотивиране на учениците за преодоляване на трудностите в ученето. В сб: Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения В развитието. НБУ, С. 2018 г, с. 72.

2. Христова, М., Д. Цукев. Образование на различни скорости. Годишник на Висше училище по мениджмънт. Т XI, В сб.: XIV международна научна конференция "Съвременната наука, бизнесът и образованието", Варна, 2018, с. 70, ISSN 2367-7368

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/