Възрожденски очертания. Фигури и карти, път и памет.


Павлова, Илиана (2004) Възрожденски очертания. Фигури и карти, път и памет. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, 191. с. ISBN 954-524-393-7, COBISS.BG-ID 1042353892


 Монографията разглежда очерка и очерковите форми в контекста на българската възрожденска проза и периодичен печат.
  Монография
 очерк, периодичен печат, Българско възраждане


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки
Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  6144
 Илиана Павлова

3. Андреева, Десислава. „Политиката е нашата душа“. Политическата комуникация в цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на ХIХ век. В. Търново: Фабер, 2017, 627 с. ISBN 978-619-00-0667-1, COBISS.BG-ID 1284745188 Цитиране: с. 301, 303 (бел. 343, 344, 346, 347), 427.

1. Кръстева, Мила. За (не)очертаността на възрожденските очерци. – В: Български език и литература, 2006, № 4, както и в: Електронно списание LiterNet, 12.08.2006, № 8 (81), ISSN 1312-2282. Достъпно на адрес https://liternet.bg/publish7/mkrysteva/ocherci.htm - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране

2. Налбантова, Елена. „Възрожденски очертания” на Ил. Павлова. – В: Алманах за литература и изкуство „Света гора”, бр. 7 (Ж), 2006, с. 537 – 538.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/