Възрожденски очертания. Фигури и карти, път и памет.


Павлова, Илиана (2004) Възрожденски очертания. Фигури и карти, път и памет. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, 191. с. ISBN 954-524-393-7, COBISS.BG-ID 1042353892


 Монографията разглежда очерка и очерковите форми в контекста на българската възрожденска проза и периодичен печат.
  Монография
 очерк, периодичен печат, Българско възраждане


Хуманитарни науки Филология
Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  6144
 Илиана Павлова

3. Андреева, Десислава. „Политиката е нашата душа“. Политическата комуникация в цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на ХIХ век. В. Търново: Фабер, 2017, 627 с. ISBN 978-619-00-0667-1, COBISS.BG-ID 1284745188 Цитиране: с. 301, 303 (бел. 343, 344, 346, 347), 427.

1. Кръстева, Мила. За (не)очертаността на възрожденските очерци. – В: Български език и литература, 2006, № 4, както и в: Електронно списание LiterNet, 12.08.2006, № 8 (81), ISSN 1312-2282. Достъпно на адрес https://liternet.bg/publish7/mkrysteva/ocherci.htm - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране

2. Налбантова, Елена. „Възрожденски очертания” на Ил. Павлова. – В: Алманах за литература и изкуство „Света гора”, бр. 7 (Ж), 2006, с. 537 – 538.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/