Стъпки на методическия модел за жанров подход в началното обучение по акордеон на студенти от педагогическите специалности.


Мандикова-Иванова, Вася (2013) Стъпки на методическия модел за жанров подход в началното обучение по акордеон на студенти от педагогическите специалности. Сб. от Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“,Велико Търново, 15 ноември 2013 г. Ред. кол.Пламен Легкоступ ...и др. Велико Търново:Фабер, 2014, с.38-45. ISSN 978-619-00-0037-2 COBISS.BG-ID 1269279972


 
  Доклад
 акордеонна педагогика, жанров подход, методически модел, педагогически специалности,


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Humanities Music and Dance Arts
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  6126
 Вася Мандикова-Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/