Преди да се поеме по пътя на инструменталното музициране (резултати от констатиращ етап на педагогически експеримент за прилагането на жанров подход в началното обучение по акордеон).


Мандикова-Иванова, Вася (2013) Преди да се поеме по пътя на инструменталното музициране (резултати от констатиращ етап на педагогически експеримент за прилагането на жанров подход в началното обучение по акордеон). Сб. от Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, Велико Търново,6 юни 2013 г. Ред кол.Пламен Легкоступ… и др .Велико Търново: Фабер, 2013 с.378-386. ISSN 978-954-400-985-4 COBISS.BG-ID 1261571556


 В доклада са представени резултатите от констатиращия етап на провеждания педагогически експеримент, който цели да установи ефективността на жанровия подход в началното обучение по акордеон на студенти от педагогическите специалности. Представени са резултатите от проведена анкета чрез количествен и качествен анализ. На основата на проведения тест в два тестови блока са формулирани нулева и алтернативна хипотеза, като чрез t-критерият на Стюдънт за независими извадки с нормално разпределение е
  Доклад
 педагогически експеримент, инструментално развитие, жанров подход,


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Humanities Music and Dance Arts
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  6125
 Вася Мандикова-Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/