Специализирана методика за жанров подход в обучението на студенти от педагогическите специалности (За ролята на първичните моторни жанрове).


Мандикова-Иванова, Вася (2013) Специализирана методика за жанров подход в обучението на студенти от педагогическите специалности (За ролята на първичните моторни жанрове). Сб. от Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, Велико Търново, 17 януари 2013 г.Ред.кол. Пламен Легкоступ ...и др. Велико Търново: Фабер , 2013, т. I,с.653-663. ISSN 978-954-400-957-1 COBISS.BG-ID 1261571300


 
  Доклад
 специализирана методика,жанр, жанрова музика, моторни жанровe


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Humanities Music and Dance Arts
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  6124
 Вася Мандикова-Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/