Жанров подход в обучението по акордеон на бъдещите педагози.


Мандикова-Иванова, Вася (2013) Жанров подход в обучението по акордеон на бъдещите педагози. Сб.от Конференция с международно участие "Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа", София, 23-24 ноември 2012 г. София: УИ "Св. Климент Охридски" 2013, с.571-576.ISSN 978-954-07-3522-1 COBISS.BG-ID 1262691812


  Акордеонът е инструмент с автономна функция в сферата на жанровата музика. Голяма част от училищния песенен репертоар, изпълняван често с акордеонен акомпанимент, също притежава ярки жанрови характеристики (марш, валс, хоро), които активно подпомагат инструменталното развитие. Това е основание да се разработи специализирана методика за жанров подход в началното обучение по акордеон на бъдещите педагози.
  Доклад
 акордеон, жанрова музика, специализирана методика.


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Humanities Music and Dance Arts
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  6123
 Вася Мандикова-Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/