Инвенцията на Любомир Пипков


Булева-Петрова, Марияна (2014) Инвенцията на Любомир Пипков - Българско музикознание, 2014, 2, с. 22-30. Print ISSN 0204–823X


 Статията представя последната озаглавена от Любомир Пипков пиеса от недовършения последния клавирен опус - Инвенция. На основата на смисловите асоциации, които поражда думата инвенция в пиесата се търсят типични за стила на композитора черти, конценрирани в тази клавирна миниатюра като тяхно зряло обобщение.
  Статия
 Любомир Пипков, инвенция, модалност, вариантност, дорийски лад, ладова променливост, плагалност


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  6110
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/