Междуетническите отношения в България и в Българската армия в годините на прехода


Дойков, Йордан (2004) Междуетническите отношения в България и в Българската армия в годините на прехода Научната конференция „Междуетнически конфликти на Балканите и в Средна Азия – сравнителни аспекти, на катедра „Политология”, Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, София – в http://www.euro


 Въпросите на междуетническите отношения имат измерения в многовековната история на човешките общества. Световната история не познава съществуването на хомогенно етническо национално образувание. Още по-малко е възможно оспорването на факта, че във всяка от съвременните национални държави съществуват повече или по-малко обособени групи със свое езиково, религиозно, културно своеобразие. Независимо от начина по който ще се наричат – етнически малцинства , етнически общности, етнически групи (или с
  Статия
 междуетнически отношения, етнически общности, етнически групи, национална общност, идентичност, инст
 Издадено
  6098
 Йордан Дойков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/