„Непознатият Стоян Джуджев” по проправения път от философията към фолклористиката в книгата на Горица Найденова


Булева-Петрова, Марияна (2014) „Непознатият Стоян Джуджев” по проправения път от философията към фолклористиката в книгата на Горица Найденова Музикални хоризонти, 2014, 4, с. 27. Print ISSN 1310-0076


 Статията е посветена на моноглафията на Горица Найденова, посветена на Стоян Джуджев
  Отзив
 фолклористика, етноцентризъм,несистематично знание,език, музика, ритъм, танц.


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  6077
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/