Интерактивни образователни технологии в началното училище. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, 344 с, ISBN 978-954-350-182-3 Cobiss.BG-ID1271104484


Кръстева, Антония (2014) Интерактивни образователни технологии в началното училище. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, 344 с, ISBN 978-954-350-182-3 Cobiss.BG-ID1271104484 УИ "Св. св. Кирил и Методий" Cobiss.BG-ID1271104484


 В монографията се прави опит да се систематизират и характеризират интерактивните образователни технологии и тяхното приложение в началното училище.
  Монография
 образователни технологии, ученик, начално училище
 Издадено
  6074
 Антония Кръстева

14. Дончева, Ю. Дигиталните технологии в помощ на образователно-възпитателния процес по Околен свят, Човекът и обществото, Човекът и природата. Русе, Примакс, 2020, с. 38, 53, ISBN: 987-619-7242-73-7

13. Марчева, П. Интерактивни методи и развитие на критическото мислене у учениците в условията на мултикултурна среда. В сб.: Четвърна национална научно-практическа конференция, В. Търново. Пловдив: "Астарта", 2019, с. 38 - 43. ISBN: 978-954-350-271-4.

9. Василева-Иванова, Р. Интерактивни методи на обучение за формиране на преподавателски компетентности у бъдещите учители по математика. Автореферат, 2015 г., с. 423

10. Нейкова, Д. Интерактивни методи в обучението по български език 5. - 7. клас. дисертационен труд. Автореферат, С., с. 40.

11. Тодорова, Р. Формиране на умения за работа с информационни технологии у учениците от 4. клас. Дисертационен труд. с. 6-7, с. 16, с. 20, с. 26, с. 32, с. 83-84, с. 171-172

12. Тоцева, Я. Образователни полотики и иновации в българското образование. Годишник на Висше училище по мениджмънт. Т XI, В сб.: XIV международна научна конференция "Съвременната наука, бизнесът и образованието", Варна, 2018, с. 22, ISSN 2367-7368

8. Тодорова, Р. Използване на информационни и комуникационни технологии в процеса на обучение в начаблното училище. В сб.: Трета докторантска сесия, В. Търново, с. 112-114, http://www.uni-vt.bg

3. Марчева, П. Нагласи на учителите за използване на интегрираното обучение в началното училище. – Втора докторантска сесия на Педагогически факултет, с. 18 – 30.http://www.uni-vt.bg

4. Марчева, П. Стимулиране на познавателната активност на третокласниците чрез интерактивно обучение. Дисертационен труд, В. Търново.

5. Марчева, П. Стимулиране на познавателната активност на третокласниците чрез интерактивно обучение. Дисертационен труд. В. Търново, с. 12-13

6. Тодорова, Р. Възможностите пред WEB-базираното обучение.- Перспективи, Международно студентско научно списание, 2015, № 4, с. 120-131, ISSN: 1314-9075

7. Тодорова, Р. Обучението по информационни технологии в начален етап на основна образователна степен. – Втора докторантска сесия на Педагогически факултет, с. 73-77, http://www.uni-vt.bg

1. Марчева, П. Използване на интерактивни методи на обучение в началното училище за повишаване качеството на образователния процес. В сб.: Първа докторантска научна сесия. В. Търново, с. 36, http://www.uni-vt.bg

2. Тодорова, Р. Интерактивната бяла дъска – нова възможност за развиване на умения и компетентности у четвъртокласниците. В сб.: Първа докторантска научна сесия. В. Търново, с. 71, http://www.uni-vt.bg

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/