НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ОКОЛО ДАННИТЕ ЗА ЕТНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 ГОДИНА


Аркадиев, Димитър (2014) НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ОКОЛО ДАННИТЕ ЗА ЕТНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 ГОДИНА Национален статистически институт. Конференция "Преброяване 2011", 17 юни 2014, София.


 В последно време се наблюдава тенденция на засилване на интереса към етническото разнообразие на населението в много страни по света. Установяването му става традиционно чрез общите преброявания на населението. България не прави изключение в това отношение. Етнически признаци са включвани при всички преброявания на населението досега с изключение на това през 1985 г. При преброяването през 2011 г. в сравнение с 2001 г. (а и с всички предходни) се установява, че броят и относителният дял на лицата, които не са отговорили на въпросите по етническите признаци е необичайно голям. Обсъждат се евентуалните причини, довели до това положение и изкривяването на етническата картина в страната. Търси се отговор на въпроса дали това са причини от моментен и технически характер или е някакъв процес за отказ от етническа идентификация, развиващ се през последните 10 години. Предлагат се някои възможни начини за установяване на действителното положение. Направен е опит за оценка на действителния етнически състав.
  Доклад
 България, население, етнически състав, преброяване, прогноза, 2011


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Непубликувано
  6047
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/