Идея за диригентски терминологичен речник. Българско музикознание 2013, кн.3-4 Идея - понятие - термин, София: БАН, с.140-150, ISSN 0204—823X


Славова, Цветелина (2013) Идея за диригентски терминологичен речник. Българско музикознание 2013, кн.3-4 Идея - понятие - термин, София: БАН, с.140-150, ISSN 0204—823X сп.Българско музикознание,кн.3-4 "Идея - понятие - термин", изд. на БАН,с.140-150,ISSN 0204—823X


  Текстът представя опит за структуриране на съвременен учебен диригентски терминологичен речник. Лексикалният му фонд обхваща термини, които се ползват в диригентската практика, и такива, които пряко или косвено присъстват в обучителния процес по дирижиране. В хода на дефинирането се ограничава по възможност употребата на нови специфични понятия, които на свой ред изискват дефиниране и усложняват систематизиращата функция на речниковата статия.
  Статия
 диригентска лексика, диригентски речник, диригентски терминологичен апарат, невербална комуникация,


Хуманитарни науки Теория на изкуствата
Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Theory of Arts
Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  6016
 Цветелина Славова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/