Арт-терапия и социална работа с деца-мигранти, Сборник: Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца мигранти (авторски колектив); ВТ, изд. Фабер, 2013, 92-104/140 стр., ISBN 978-954-400-980-9; COBISS.BG-ID 1261589988


Легкоступ, Пламен (2013) Арт-терапия и социална работа с деца-мигранти, Сборник: Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца мигранти (авторски колектив); ВТ, изд. Фабер, 2013, 92-104/140 стр., ISBN 978-954-400-980-9; COBISS.BG-ID 1261589988 изд. Фабер, Велико Търново


 Учебното помагало обобщава резултатите от дейностите по двугодишен научно-изследователски проект „Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца - мигранти“, реализиран от екип преподаватели и студенти от Педагогическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.
  Учебник / Учебно помагало
 деца, мигранти, интегриране, арт-терапия, изобразителна дейност


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  5987
 Пламен Легкоступ

1. Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, свързани с миграционната криза (Кратък доклад) Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност 2016 г. [Електронен ресурс] http://borkor.government.bg/bg/page/486

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/