Изследване на рисковите групи в България в ситуация на криза COBISS.BG-ID 1266850532


Стоянова, Стела (2013) Изследване на рисковите групи в България в ситуация на криза COBISS.BG-ID 1266850532 СПИСАНИЕ "БЪЛГАРСКА НАУКА", Сф. ISSN 2367-6590 COBISS.BG-ID 1266850532


 АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА РИСКОВИТЕ ГРУПИ В БЪЛГАРИЯ
  Статия
 групи, риск


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  5982
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/