Училищна педагогика, (съавтор), Велико Търново, изд. Фабер, 2013, 354 стр./ 97-98; 183-192; 341-344 стр; ISBN 978-954-400-976-2; COBISS.BG-ID 1262632164


Легкоступ, Пламен (2013) Училищна педагогика, (съавтор), Велико Търново, изд. Фабер, 2013, 354 стр./ 97-98; 183-192; 341-344 стр; ISBN 978-954-400-976-2; COBISS.BG-ID 1262632164 изд. Фабер, Велико Търново


 Книгата е с интрегрирана характеристика на монография и донякъде учебник. Предназначена за всички студенти, бъдещи учители, за настоящи учители, за експерти в областта на образованието и културата, за ръководни дейци в областта на образованието, за родители и настойници. Новата педагогика иска да помогне на децата да се развият по начини, които са най-добри за тях – със свобода, но и с отговорност, с веселие, но и със сериозност, с развлечения, но и с усилия; с емоции, но и с разсъдък, с центриране върху детето, но да не се забравя и учителя. Нека да си спомним, какво са казали старите римляни: Amat victoria curam – победата обича старанието!
  Учебник / Учебно помагало
 педагогика, образование, училище
 Издадено
  5978
 Пламен Легкоступ

1. Angelova, Vladimira. Aspects of teaching mathematics to gifted students in the context of inclusive education. // International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 2014, Vol. 5, p.98-110.

2. Цонкова, Д. Иновативни подходи в модулното обучение по туризъм. София: Star Way, 2014. ISBN 978-954-8685-24-5.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/