Бичоку, Едмонд, Людмил Петров, Ариан Хука, Роланд Черепи, Хусен Доми. "Физическата подготовка и спортът в Университета "Ал. Джувани", Елбасан, Албания, актуално състояние и проблеми за бъдещето", Сборник от Международна научна конференция на УНСС, София, с. 284-291, ISBN 978-954-644-223-9.


Петров, Людмил (2010) Бичоку, Едмонд, Людмил Петров, Ариан Хука, Роланд Черепи, Хусен Доми. "Физическата подготовка и спортът в Университета "Ал. Джувани", Елбасан, Албания, актуално състояние и проблеми за бъдещето", Сборник от Международна научна конференция на УНСС, София, с. 284-291, ISBN 978-954-644-223-9. Сборник от Международна научна конференция на УНСС, София, с. 284-291, ISBN 978-954-644-223-9.


 Образователните реформи в Р. Албания променят и физическото възпитание и спортът в университетите. Наложи се изготвяне на нови учебни планове
  Статия
 студентски спорт, физическо възпитание


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5977
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/