Особености на обучението по народно пеене в извънкласните училищни форми на читалищен принцип и в музикално-педагогическите университетски специалности.


Ганева, Ана (2013) Особености на обучението по народно пеене в извънкласните училищни форми на читалищен принцип и в музикално-педагогическите университетски специалности. Хисаря, 2013.


 Резюме: Днес в България съществуват много и различни възможности за обучение по народно пеене. Паралелно с утвърдената у нас система за изграждане на професионални певци със специалност „народно пеене” в училищата по изкуствата и във съответните висши учебни заведения, съществуват и други обучителни форми, които активно съдействат за съхраняване на фолклорната певческа традиция. Докладът разглежда спецификата на обучението по народно пеене в университетската специалност Педагогика на обучението по музика и в извънкласните форми на работа с деца от І до VІІ клас в общообразователното училище. Педагогическата работа с клас от студенти в различни етапи на певческо развитие, с различни вокални и музикални данни и професионална ориентация, както и началното обучение на деца от различни възрасти изисква от преподавателя гъвкав индивидуален подход и умение за откриване на различни форми на работа. Разработката коментира приложимостта на тези подходи според възрастта на учениците и студентите, потвърждава възприетия у нас възглед за значението на ранното обучение по народно пеене и повдига въпроса за необходимостта от солфежно обучение, от цялостно музикално развитие и ограмотяване на децата, които поемат по пътя на музикалнофолклорното изпълнителство.
  Доклад
 читалища, народно пеене, университети


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities Music and Dance Arts
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Непубликувано
  5965
 Ана Ганева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/