Клавирното творчество на българските композитори класици в обучението по задължително пиано


Караиванова, Бинка (2013) Клавирното творчество на българските композитори класици в обучението по задължително пиано В. Търново: Ивис, 2013, 160 с. ISBN 978-954-2968-60-3 COBISS.BG-ID 1263418852


 Разработен е теоретичен модел за въвеждане на интегрален подход в обучението по задължително пиано, в който теоретичното знание се интерпретира през призмата на клавирни миниатюри от български композитори класици. Представените интерпретационни и методически решения са аргументирани от задълбочен анализ на музикалната същност на избраните творби.
  Монография
 интегрален подход, изпълнителска практика, теоретично осмисляне, български композитори класици, клав
 Издадено
  5935
 Бинка Караиванова

1. Булева-Петрова, Марияна. Специфика на педагогическите изследвания в сферата на професионалното музикално обучение (иновативни идеи в разработки на докторанти към катедра "Музика" на Великотърновския университет) // Педагогическите изследвания в условията на съвременното музикално образование. Юбилеен сборник. Пловдив: Астарта 2019 с. 7-24 ISBN 978-954-350-273-8 с.8

2. Конакчиева, Петя. Студентският конкурс „Моите първи педагогически опити“ – една добра академична традиция // Педагогически алманах, 2019, 2, с. 241-273. ISSN: 1310-358X (Print) с. 263

3. Марчева-Йошовска, Петя. Оценка на полезните умения на зрително затруднени деца и ученици – емпирично изследване // Педагогически алманах, 2019, 2, с. 241-273. ISSN: 1310-358X (Print) с. 227

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/