The interrelations between addition - subtraction and multiplication - division and the preliminary teaching of the concept of equation in primary school course of mathematics. - Pedagogy, 2012, LXXXIV (5), с. 852 – 867. Online ISSN 1314-8540


Минчева, Иванка (2012) The interrelations between addition - subtraction and multiplication - division and the preliminary teaching of the concept of equation in primary school course of mathematics. - Pedagogy, 2012, LXXXIV (5), с. 852 – 867. Online ISSN 1314-8540 София, спhe Педагогика


 В статията се разглеждат връзките между обратните операции събиране – изваждане и умножение – деление, аналогията между тях и приложението им при въвеждане на правилата за намиране на неизвестен компонент на аритметична операция. Идеите са систематизирани, конкретизирани и илюстрирани със системи задачи от училищния курс по математика в началните класове.
  Статия
 събиране, изваждане, умножение, деление, уравнение, начално обучение по математика


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5927
 Иванка Минчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/