Връзките събиране – изваждане и умножение – деление в обучението по математика в началните класове. Пловдив: Астарта, 2012, 280 с. ISBN 978-954-350-147-2


Минчева, Иванка (2012) Връзките събиране – изваждане и умножение – деление в обучението по математика в началните класове. Пловдив: Астарта, 2012, 280 с. ISBN 978-954-350-147-2 Пловдив: Астарта


 В монографията е разгледан проблемът за връзките между операциите събиране и изваждане и умножение и деление, аналогията между тях и възможностите за приложението на тези идеи в учебната теория и практика на обучението по математика в началното училище. Основа за методическото изследване са теоретичните бележки, включващи понятието естествено число, множеството на естествените числа, операциите събиране, изваждане, умножение и деление с естествени числа и свойствата им. Връзките събиране – из
  Монография
 връзки събиране - изваждане, обучение по математика, начални класове


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5926
 Иванка Минчева

1. Веселина Петрова. - 200 години от рождението на учителя Иван Николов Момчилов. Създателят на поколения образовани българи ни талантливи български учители. - Педагогически алманах, 2019, 27(1), с. 18. Print ISSN 1310-358X

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/