Петров, Людмил. „Специалност ПОФВ в Педагогическия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" - история, успехи и перспективи”. Списание с научни трудове „Кинезиология’2012”, В. Търново, с.5-7, ISSN 1313-244X, COBISS.BG-ID 1041378020


Петров, Людмил (2012) Петров, Людмил. „Специалност ПОФВ в Педагогическия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" - история, успехи и перспективи”. Списание с научни трудове „Кинезиология’2012”, В. Търново, с.5-7, ISSN 1313-244X, COBISS.BG-ID 1041378020 Списание с научни трудове „Кинезиология’2012”, В. Търново, с.5-7, ISSN 1313-244X, COBISS.BG-ID 1041378020


 20 години Специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание", история, успехи и перспективи
  Статия
 Специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание", история, успехи, перспективи


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5862
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/