Петров, Людмил. Дидактически аспекти на обучението и усъвършенстването на млади баскетболисти, "Кинезиология’2012", Велико Търново, 2012, с. 120-125, ISSN 1313-244X. COBISS.BG-ID 1041378020


Петров, Людмил (2012) Петров, Людмил. Дидактически аспекти на обучението и усъвършенстването на млади баскетболисти, "Кинезиология’2012", Велико Търново, 2012, с. 120-125, ISSN 1313-244X. COBISS.BG-ID 1041378020 "Кинезиология’2012", Велико Търново, 2012, с. 120-125, ISSN 1313-244X. COBISS.BG-ID 1041378020


 От методологична гледна точка на спортологията с помощта на структурния подход изследвахме компонентите на действащите програми по баскетбол в Република България и страните от бивша Югославия. Функционалният подход използвахме за осветляване на взаимовръзките на посочените програми, развитието на баскетбола при младите баскетболисти и разкриване на възможностите за усъвършенстване на българската системата за подготовка на млади баскетболисти.
  Статия
 спорт, млади баскетболисти, обучение,


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5861
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/