Интерпретация музыки Моцарта с позиций теории интонем.


Булева-Петрова, Марияна (2012) Интерпретация музыки Моцарта с позиций теории интонем. Сб. Петербургское приношение Моцарту: Сборник статей и материалов Международного моцартовского симпозиума, 14-16 апреля 2011 г. - СПб.; Тверь: Твер. гос. ун-т, 2012, 204 с, с. 17-25. ISBN 978-5-7609-0785-1


 Статията демонстрира възможността за приложение на теорията за интонемите върху музиката на Моцарт.
  Статия
 теория музыкальных интонем, гармония, реторические фигуры.


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  5810
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/