Музикалното мислене на Веселин Стоянов през призмата на клавирното творчество за деца


Караиванова, Бинка (2012) Музикалното мислене на Веселин Стоянов през призмата на клавирното творчество за деца Българско музикознание, 2012,1, с. 12-21. Print ISSN 0204-823X


 Изследването на детското творчество на В. Стоянов осветява страни от неговото музикално мислене, които допълват по специфичен начин проявеното в крупните жанрове. Направените анализи онагледяват концентрираното действие на архетипни мелодически кодове, инициирали фина игра с натуралните ладове.
  Статия
 диатонични ладове, модално мислене, архетипни мелодически кодове
 Издадено
  5779
 Бинка Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/