Образование за мир. Сб. от научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата", Велико Търново, 25-26 октомври 2012 г. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2012, с. 102-109. ISBN 978-954-753-104-8. COBISS.BG-ID 1262087908


Симеонова, Катя (2012) Образование за мир. Сб. от научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата", Велико Търново, 25-26 октомври 2012 г. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2012, с. 102-109. ISBN 978-954-753-104-8. COBISS.BG-ID 1262087908 Велико Търново


 В изложението са изведени основни работещи инициативи и образователни подходи в образованието в полза на мира. Представени са техни елементи. Дискутирани са основни позитивни поведенчески промени у учениците в резултат на такова образование. Представени са някои значими инициативи в световното образование, свързани с образованието в полза на мира в света.
  Доклад
 образование, обучение, мир
 Издадено
  5772
 Катя Симеонова

1. Ганева, Силвия. Ранното професионално ориентиране по технологии и предприемачество. Сб. доклади от годишна университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски" издателски комплекс на НВУ „ Васил Левски“, Велико Търново, 2017 г. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2017, (с. 124). ISSN 2367-7481

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/