Основи на математиката за начални учители


Колев, Николай (2012) Основи на математиката за начални учители Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново


 основни математически понятия в училищния курс - теоретична обосновка
  Учебник / Учебно помагало
 множества, релации, естествени числа


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  5734
 Николай Колев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/