RDF базиран подход за поддържане на аудио и видео архив на уникални български камбани


Георгиева-Трифонова, Цветанка (2012) RDF базиран подход за поддържане на аудио и видео архив на уникални български камбани V Международна научна конференция “Иновации в технологиите и образованието”, Русия, 206-210 стр. (на руски език)


 В настоящей работе представлен RDF базированный подход для поддержки аудио и видео архива уникальных болгарских колоколов. Сделано описание преобразования существующей реляционной базы данных в RDF.
  Доклад
 RDF, онтология, семантический Web, колокола


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  5721
 Цветанка Георгиева-Трифонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/