Интегрирано и включващо обучение//Йорданова, Даниела. Вариант за оценяване на езиковото развитие и речевата комуникация на деца в състояние на лека интелектуална недостатъчност. Велико Търново:Веста, 2012, с.9 -21. ISBN 978-954-543-042-8 COBISS.BG-ID 1246606308


Йорданова, Даниела (2012) Интегрирано и включващо обучение//Йорданова, Даниела. Вариант за оценяване на езиковото развитие и речевата комуникация на деца в състояние на лека интелектуална недостатъчност. Велико Търново:Веста, 2012, с.9 -21. ISBN 978-954-543-042-8 COBISS.BG-ID 1246606308 В. Търново, издателство „Веста”, 2012 (с. 9-21). ISBN 978-954-543-042-8


 В студията се предлага вариант за оценяване на езиковото развитие и речевата комуникация на деца в състояние на лека интелектуална недостатъчност.
  Студия
 вариант, оценяване, езиково развитие, речева комуникация, деца в сътояние на лека интелектуална недостатъчност
 Издадено
  5683
 Даниела Йорданова

1. цит. на с. 1058. Марчева, Пенка. MUSICAL ART AS A MEANS FOR DEVELOPING EMOTIONAL SKILLS IN CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS - International Journal KNOWLEDGE, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers Vol.28.3, Education - Knowledge сх Practice, Skopije,EBSCO HOST Global Impact&Quality Factor 1.322 (2016), ISSN 1857-923X (for e-version), ISSN 2545-4439 (for printed version),p.p.1057-1062 [Инд./Реф. в: EBSCO Publishing].P1058.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/