Йорданова, Даниела.Интегрирано обучение-диалог и разнообразие// За началното ограмотяване на децата със специални образователни потребности в условията на комуникация. Велико Търново: Веста, с.137-144. COBISS.BG-ID 1246606308


Йорданова, Даниела (2012) Йорданова, Даниела.Интегрирано обучение-диалог и разнообразие// За началното ограмотяване на децата със специални образователни потребности в условията на комуникация. Велико Търново: Веста, с.137-144. COBISS.BG-ID 1246606308


 В статията се коментират теоретичните основи на съвременното обучение в начална грамотност, които са основа за избор на адаптиран технологичен вариант за обучение на малките ученици със специални образователни потребности в начална грамотност.
  Статия
 Начално ограмотяване, деца, специални образователни потребности, комуникация.
 Издадено
  5680
 Даниела Йорданова

1. Цит. на с. 165. Гърбачева, Анелия. Участие в образователния процес на 6-9 годишни деца в състояние на интелектуална недостатъчност. В. Търново:АИО, с. 176. COBISS.BG-ID 1272716260

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/