Идентифициране и дейност с изявени ученици в технологичното обучение. Сб. от научна конференция по повод 40 години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2005 г. Ред. доц. Пл. Легкоступ, проф. д-р М. Георгиева, доц. д-р Ж. Карапенчев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 127-134. ISBN 954-524-454-2. COBISS.BG-ID - 1044179172


Симеонова, Катя (2005) Идентифициране и дейност с изявени ученици в технологичното обучение. Сб. от научна конференция по повод 40 години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2005 г. Ред. доц. Пл. Легкоступ, проф. д-р М. Георгиева, доц. д-р Ж. Карапенчев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 127-134. ISBN 954-524-454-2. COBISS.BG-ID - 1044179172 Велико Търново


 В статията се представя обобщен опит от наблюдения в практиката и експериментална дейност по отношение на изявените в технологиите и технологичното обучение ученици в начална училищна възраст.
  Доклад
 изявени ученици, идентифициране, дейност, характеристики, бъдещи учители
 Издадено
  5654
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/