Технологичното обучение на подрастващите от 3 до 11 в България интерпретативна лекция за струденти - магистранти от Казахстански Национален Педагогически Университет – Абай. – Педагогически алманах, 2011, XIX(1), с. 103-111. Print ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1287097316


Симеонова, Катя (2011) Технологичното обучение на подрастващите от 3 до 11 в България интерпретативна лекция за струденти - магистранти от Казахстански Национален Педагогически Университет – Абай. – Педагогически алманах, 2011, XIX(1), с. 103-111. Print ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1287097316 Велико Търново


 Статията синтезира съдържанието и акцентите в съвместната лекция на двама университетски преподаватели от Педагогическия факултет на Великотърновския университет - доц. д-р Р. Гайдова и гл. ас. д-р К. Симеонова, представена пред студенти-магистранти на Казахстански Национален Педагогически Университет.
  Статия
 технологично обучение, деца, България
 Издадено
  5634
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/