Емоционалната експресивност чрез учебните технологични дейности. – Педагогически алманах, 2012, XIX (2), с.127-135. Print ISSN: 1310-358X. COBISS.BG-ID 1255001060


Симеонова, Катя (2012) Емоционалната експресивност чрез учебните технологични дейности. – Педагогически алманах, 2012, XIX (2), с.127-135. Print ISSN: 1310-358X. COBISS.BG-ID 1255001060 Велико Търново


 В теоретичен аспект са представени основните компоненти на емоционалната експресивност в учебните технологични дейности. Въз основа на тях са изведени основните функции на емоционалната експресивност в детските трудоподобни дейности по технологично обучение.
  Статия
 учебни технологични дейности, емоционална експресивност


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  5633
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/