Графичната грамотност в технологичните дейности. Сб. от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ "Васил Левски", Велико Търново, 14-15 юни 2012 година. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2012, с. 54-59. ISBN 978-954-753-095-9. COBISS.BG-ID 1251240676


Симеонова, Катя (2012) Графичната грамотност в технологичните дейности. Сб. от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ "Васил Левски", Велико Търново, 14-15 юни 2012 година. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2012, с. 54-59. ISBN 978-954-753-095-9. COBISS.BG-ID 1251240676 Велико Търново


 В доклада е синтезиран опит от изследователска дейност на автора по време на семестриално обучение по методика на технологичното обучение в началния етап на основната образователна степен в българското училище.
  Доклад
 технологични дейности, технологично обучение, графична грамотност
 Издадено
  5631
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/