Дигиталната грамотност и детската идентичност. – Педагогически алманах, 2011, XIX (2), с. 83-94. Print ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1287134692


Симеонова, Катя (2011) Дигиталната грамотност и детската идентичност. – Педагогически алманах, 2011, XIX (2), с. 83-94. Print ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1287134692 Велико Търново


 Основна цел на статията е да се разкрие необходимостта от формиране на дигитална грамотност в началния етап на основната образователна степен и да се очертаят основни приоритети за формиране чрез нея на детската идентичност чрез примерни урочни или извънурочни теми за дискусия и съвместна дейност между учители, родители и ученици. Изучаването на дигиталната грамотност се представя от гледна точка на две основни теоретични рамки - индивидуално-центрирана и социално-конструктивистка.
  Студия
 детска идентичност, дигитална грамотност, технологично обучение
 Издадено
  5630
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/