Ретроспективни идеи във философското познание за критическото мислене. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, № 1, с.111-151. ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1287119588


Кръстева, Антония (2011) Ретроспективни идеи във философското познание за критическото мислене. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, № 1, с.111-151. ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1287119588 сп. Педагогически алманах, № 1, стр. 111


 В студията се извеждат философски теории и школи за критическото мислене.
  Студия
 критическо мислене
 Издадено
  5615
 Антония Кръстева

1. Чобанска, А.Концептуално-образователен модел за развитие на креативно мислене м обучението по учебните предмети от цикъл "философия". Дисертационен труд.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/