Критическо мислене и рефлексивна практика. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, № 2, с. 99-122. ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1240119780


Кръстева, Антония (2010) Критическо мислене и рефлексивна практика. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, № 2, с. 99-122. ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1240119780 сп. Педагогически амламан, № 2, с. 99


 В студията се представят идеи за ролята на рефлексията в процеса на развиване на критическо мислене.
  Студия
 критическо мислене и рефлексивна практика
 Издадено
  5614
 Антония Кръстева

2. Каменов, Хр. дидактически модел за формиране на рефлексивни умения у четвъртокласниците. Дисертационен труд, с. 19, с. 25, с. 33, с. 108

1. Георгиева-Тенева, О. Стимулиране на критическо мислене у децата от подготвителна група (чрез общуване с литературна творба). В сб.: 130 години предучилищно образование в България. В. Търново, с. 377.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/