Критическо мислене. Професионално-педагогически тренинг за обучение на студенти. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2012, 280 с., ISBN 978-954-524-828-3 Cobiss.BG-ID1246022116


Кръстева, Антония (2012) Критическо мислене. Професионално-педагогически тренинг за обучение на студенти. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2012, 280 с., ISBN 978-954-524-828-3 Cobiss.BG-ID1246022116 УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново Cobiss.BG-ID1246022116


 Педагогическата дейност в монографията е насочена към усъвършенстване на уменията на студентите за критическо мислене.
  Монография
 критическо мислене, студенти
 Издадено
  5612
 Антония Кръстева

6. Чобанска, А. Концептуално-образователен модел за развитие на креативно мислене в обучението по образователни предмети от цикъл "философия". Дисертационен труд. с. 62

5. Каменов, Хр. Ролята на рефлексията за развитието на личността на ученика от началното училище. – Българска наука, № 94, с. 129-133

3. Георгиева, М., С. Гроздев. морфодинамиката за развитието на ноосферния интелест. С, 2015, с. 315, ISBN: 978-619-90522-0-4 (в литература)

4. Марчева, П. Интерактивните методи за развитието на критическото мислене на учениците от начален етап. – Перспективи, 2015, № 4, ст. 141, ISSN: 1314-9075, (Online)

1. Колев, Н. Технологичен модел на взаимодействието образователна институция – реален бизнес. Дисертационен труд.

2. Мандева, М. Занятията по български език в началното училище - „работилница“ за „създаване“ на света и на „Аз“-а. – Образование, № 2, с. 51, ISBN: 0861-475Х http://www.obrazovaniebg.net

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/