Ролята на мисловните карти за развиване на мисленето на учениците. В сб. Юбилейна международна университетска конференция. 130 години предучилищно възпитание в България. Педагогически факултет, 2012, с. 372. ISBN 978–954–524–842–9 Cobiss.BG-ID1267889380


Кръстева, Антония (2012) Ролята на мисловните карти за развиване на мисленето на учениците. В сб. Юбилейна международна университетска конференция. 130 години предучилищно възпитание в България. Педагогически факултет, 2012, с. 372. ISBN 978–954–524–842–9 Cobiss.BG-ID1267889380 В сб. Юбилейна международна университетска конференция. 130 години предучилищно възпитание в България. Педагогически факултет


 В доклада се акцентира върху значението на мисловните карти за познаватленото развитие на учениците.
  Доклад
 критическо мислене, обучение
 Издадено
  5610
 Антония Кръстева

1. МОН, Консорциум РААБЕ – Меркурий 97. Обучение за изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие. Информационен бюлетин Съвременна педагогическа литература.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/